Aktualitātes

 • Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija varnovērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

  Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības klātienē.

  Ja pietiekami daudz cilvēku iedzīvotāju grupā ir imūni pret infekcijas slimību, tā, visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik viegli izplatīties. Turklāt imunizācijas programmas palīdz mazināt sociālo, psiholoģisko un finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un nodarbinātības jomā.

  Vakcinācija irlabākais veids, kā iegūt imunitātipret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām.Tieši tāpēc jau no š.g. 12. aprīļa Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, skolu 1.-6. un 12. klašu pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties zemāk infografiku).

  Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

  Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu!

  Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

  Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит защитить себя и других людей, снизится риск распространения болезни на других членов семьи, одноклассников, коллег, друзей, соседей и других членов общества с ослабленным иммунитетом: маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и тех, которым нельзя пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Вакцинация может предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

  Вакцинация большинства взрослого населения, включая учителей и других сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу, чтобы продолжить учебу очно.

  Если достаточное количество людей будут невосприимчивы к инфекционному заболеванию, снизится риск дальнейшего распространения коронавируса. Это называется коллективным иммунитетом. Это означает, что люди, которые не могут получить вакцину, например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины, получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают снизить социальное, психологическое и финансовое бремя болезней для отдельных лиц, позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

  Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом, который вы приобретаете после болезни. Вакцинация предотвращает появление у людей тяжелых симптомов заболевания. В отличие от других лекарств, вакцина – единственное средство, которое не лечит саму болезнь, но снижает вероятность развития определенных инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ, техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе сотрудникам, работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику ниже).

  Педагоги - это члены общества, обладающие критическим мышлением, аналитическими способностями и врождённой любознательностью, умеющие принимать взвешенные решения, основанные на фактах и ​​исследованиях. Многие учителя готовы к вакцинации, а некоторые уже проходят ее, используя возможности других приоритетных групп, показывая пример родителям, взрослым братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, родственникам, друзьям.

  Будем социально ответственными за себя и окружающих нас детей, воспользуемся предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

  Более подробная информация доступна на Европейском информационном портале вакцинации: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Информацию подготовило

  Управление образования г.Даугавпилса

 • Pasaules veselības diena.

  Katru gadu7. aprīlīmēs atzīmējamPasaules Veselības dienu- šajā datumā 1948. gadā tika dibināta Pasaules Veselības organizācija. Šīs tematiskās dienas mērķis ir izglītot cilvēkus par veselību un tās dažādajām komponentēm, kā arī atgādināt, ka jebkuras personas pienākums ir rūpēties un būt atbildīgam pret sevi un savu veselības stāvokli.

  Pasaules Veselības organizācijas (PVO)veselības definīcijanosaka, ka veselība ir pilnīgasfiziskas,garīgasunsociālaslabklājības stāvoklis, nevis vienkārši stāvoklis, kad cilvēks nejūtas slims vai novārdzis. Šī definīcija atklāj to, cik daudzveidīgi ir veselības aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ikdienā.

  Mūsu 23.pirmsskolas izglītības iestādē arī šajā dienā vecāko un sagatavošanas grupu bērniem notika izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu. Rotaļnodarbību laikā bērni iepazinās ar SPKC izveidoto prezentāciju, sportoja, veica dažādus uzdevumus par veselīgu ēdienu.

 • Priecīgas Lieldienas!

  Priecīgas un saulainas novēlam visiem Lieldienas!

  Lieldienas rītiņā,Agri gāju šūpoties,Lai redzētu koku galos

  Zelta sauli mirgojam.

  Un sirsnīgi pateicamies mūsu8, 10, 6, 12, 5, 7. grupas pedagogiem, bērniem un vecākiem par Jūsu atsaucību un empātiju projekta ‘’Darbīgās kopienas’’ ietvaros, cepumiņu un atklātnīšu izgatavošanā vientuļajiem pensionāriem.

 • KONKURSS “MANAS ĢIMENES LIELDIENU OLA”.

  Vienības nams aicina piedalīties radošo instalāciju konkursā

  “Manas ģimenes Lieldienu ola”

  Ēd, vistiņa, kviešu graudus,

  Dēj oliņas Lieldienām.

  Daudz bij man bāleliņu

  Baltu olu ēdājiņu.

  Ziemas sals sāk atkāpties un jau ir jūtama pavasara siltā dvesma, un jau pavisam drīz mēs sagaidīsim Lieldienas. Līdz ar to Vienības nams aicina daugavpiliešus iesaistīties radošo instalāciju konkursā “Manas ģimenes Lieldienu ola”.

  Konkursa dalībnieki ir aicināti no dažādiem materiāliem veidot Lieldienu olu, kas atspoguļo Lieldienu tradīcijas viņu ģimenē, kā arī radošā vēstījumā to prezentēt (pasakas, dzejoļa, dziesmas vai kādā citā brīvi izvēlētā formā). Video ilgums līdz 1 minūtei.

  Instalācijas izmēri un izmantotie materiāli – pēc dalībnieku brīvas izvēles.

  Savus video jāaugšupielādē datu glabāšanas platformāwww.failiem.lv, saite uz video jāiesūtaleonova@vienibasnams.lvlīdz 15.martam.

  Iesūtītie materiāli tiks publicēti Vienības nama mājaslapā un Facebook kontā.

  Radošākā video autori tiks apbalvoti ar Vienības nama specbalvu. Rezultāti tiks paziņoti 1.aprīlī.

  ________________________________________________________

  Informācija:www.vienibasnams.lv

 • Informācija vecākiem!

  MK rīkojums Nr.655 nosaka, ka no 2021.gada 16. marta darbu turpinās bērnudārzi, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē vai darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestāde paļaujas uz izglītojamo vecāku personisko atbildību, nepieprasot papildus nekādu apliecinājumu.

  Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.

  Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.

 • Aicinām piedalīties atbalsta programmā ''Stop 4-7''.

  Aicinām piedalīties atbalsta programmā „STOP 4-7”

  Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

  Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

  Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  2 izvērtēšanas konsultācijas

  10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā otrdienās no plkst. 9:00-15:00)

  10 vakara nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā no plkst. 16.00 – 18.00)

  4 nodarbības ar bērnu pedagogiem

  individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

  Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

  Nodarbības notiks:

  Kad?No 11.05.2021. – 13.07.2021.

  Kur?J.Raiņa Daugavpils 6.vsk “TOY spēļu centrā-bibliotēkā”, adrese: Komunālā ielā 2.

  Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram:Tatjanai Maņkovskai, Jūsu pašvaldībā e-pasts:tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv, t.nr. 27066595 līdz 2021.gada 1.aprīlim.

 • Meistarklase sadarbībā ar ''Art-Zaiceva''.

  3. martā mūsu izglītības iestādē ''E-twinning'' projekta ietvaros par kokiem''' Kreatywny, samodzielny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy w nurcie pedagogiki Freinetowskiej i Froeblowskiej'', notika ''Art - Zaiceva'' meistarklase 4-5.gadus veciem bērniem. Šajā projektā piedalījās 6. grupas pedagogi Nataša Sahane, Inga Utāne un bērni.

  Bērni skolotājas Aļonas Savickas pavadījumā gleznoja kokus četros gadalaikos. Šī projekta mērķis ir veidot bērnu ekoloģisko kultūru vērojot, atklājot veidot estētiskās izjūtas. Koki mūs iekļauj katru dienu, bet tam gandrīz nepievērš uzmanību. Koki nerunā, nevar pārvietoties kā dzīvnieki vai cilvēki. Bet koki ir dzīvības un spēka simbols. Koki aug un mirst sniedz mums prieku un aizsargā mūsu veselību. Tomēr bērni bieži dara tiem pāri lauž zarus, plosa mizu, plūc lapas. Kokos dzīvo arī dažādi kukaiņi, tur mīt dzīvība kura jāsargā. Tāpēc ļoti svarīgi ir dot bērniem zināšanas par to, kāpēc koki klusē, kāda ir to nozīme dabai un cilvēkam.

  Rotaļnodarbībā bērni iemācījās jaunus gleznošanas paņēmienus un guva lielu prieku par paveikto darbu.

  Mūsu iestādes administrācija izsaka sirsnīgu pateicību visiem kuri iesastījās šajā aktivitātē!

 • Projekta „DARBĪGĀS KOPIENAS” gadu mijas aktualitātes Daugavpils kopienā.

  Ar sniegotu ziemas baltumu ir sācies jaunais 2021.gads un projekta „Darbīgās kopienas” Daugavpils kopienas aktīvisti var lepoties, ka gadu mijā ir radoši pastrādājuši un paveikuši dažādus labus darbus.17.decembrī un 21.decembrī projektā iesaistīto Daugavpils pašvaldības iestāžu darbinieki Zoom platformā darbojās tiešsaistes nodarbībā/meistarklasē „Neirografika”, kur neirografikas instruktores un estētiskā kouča Elīnas Dutkevičas vadībā apguva jaunu, interesantu, apzinātās zīmēšanas tehniku, kas strauji iegūst popularitāti visā pasaulē.Visu decembri projekta aktīvisti – bērni, pedagogi, iestāžu darbinieki, ģimenes – veidoja Ziemassvētku un Jaungada virtuālos apsveikumus un koncertu vientuļajiem senioriem akcijā „Sasildīsim sirdis!”. Apsveikumu bija tik daudz, ka no tiem tika izveidoti veseli četri video sižeti. Gadu mijā šie apsveikumi tika nosūtīti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā dzīvojošajiem senioriem, Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles „Kalupe” iemītniekiem, kā arī Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests Sociālās patversmes un Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem un senioriem. Fragmentus no virtuālajiem apsveikumiem un koncerta varat skatītPIELIKUMĀ.

  Decembrī Daugavpils kopienā norisinājās arī labdarības akcija "Sasildīsim ķepas!", kuras laikā iestāžu darbinieki un klienti, izglītojamie, vecāki, ģimenes ziedoja Daugavpils Dzīvnieku patversmes dzīvniekiem lietotas, tīras segas un matračus, avīzes, pašdarinātas un pirktas rotaļlietas, barības bļodas un daudz kārumu.

  Gada noslēgumā kopienas dalībnieki varēja radoši izpausties akcijā/konkursā "Darbīgo kopienu konfekšu papīra dizains". Kopienas aktīvisti, iestāžu izglītojamie, ģimenes un darbinieki bija aicināti radīt konfekšu papīra dizainu Daugavpils Darbīgo kopienu Resursu centra vajadzībām (tajos paredzēts iepakot konfektes kopienas draugu un sadarbības partneru iepriecināšanai un nākotnes pasākumu tējas paužu organizēšanai). Pavisam tika iesūtīti 13 dizaina varianti, kurus varat apskatītPIELIKUMĀ. Darbus vērtēs Izglītības iniciatīvu centra un British Council pārstāvji un izvēlētais dizains tiks paziņots vēlāk.

  Paldies visām projektā iesaistītajām un aktīvajām iestādēm, to darbiniekiem, bērniem un ģimenēm, kuras piedalījās decembra aktivitātēs: Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Ceriņu bibliotēka, Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 11.pamatskolai, Daugavpils 15.vidusskolai, Daugavpils Bērnu un jauniešu centram „Jaunība” un Daugavpils pašvaldības iestādes Sociālais dienests Ģimenes atbalsta centram/patversmei.Projektu „Darbīgās kopienas” Latgales pašvaldībās īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta partneris un līdzfinansētājs ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Projekta “Darbīgās kopienas” galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību, plānojot un organizējot iedzīvotājiem saistošas aktivitātes, kuras dod labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmē vietējās kopienas ikdienu.

 • Ja nepieciešams atbalsts krīzes situācijā vai nedrošā brīdī.

  Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, bet ir svarīgi darīt visu, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem tikt galā ar negatīvajām emocijām.

  Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

  08012021_Ja nepieciesams atbalsts krizes situacijā vai nedrošā brīdī.doc.

  0772b51b-f2b4-4ad2-9948-2714162b8j9.pdf

 • Konkurss ''Zoo pasaka''.

  2020.gada nogalē mūsu 8. grupas audzēkņi aktīvi piedalījās Ziemassvētku zīmējumu konkursā “ZOO pasaka”, kuru rīkoja biedrība «Radošā Laboratorija» un «Latgales Dizaina biedrība» sadarbībā ar Latgales zooloģisko dārzu ar informācijas portāla grani.lv un kanāla LRT + atbalstu.

  Par dalību konkursā mūsu mazie gleznotāji saņēma diplomus par oriģinālu ideju un skaistu darbu.